Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://genjaslo.pl/

Urząd Miasta w Jaśle, Generator Nauki GEN zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony internetowej Generatora Nauki GEN.

  • Data publikacji strony internetowej: 2022-10-19.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-10-19.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Brak możliwości poruszania się po menu bocznym za pomocą skrótów klawiszowych.
  • Treść nietekstowa częściowo nie posiada tekstu alternatywnego.
  • Media nie posiadają audiodeskrypcji.
  • Część plików nie jest dostępna cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-10-19.
Deklarację sporządzono na podstawie oświadczenia złożonego przez podmiot zewnętrzny: LiderOnline Marketing Group Polska, a w części architektonicznej w wyniku samooceny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-10-19.

Skróty klawiaturowe

  • Na stronie są możliwe do wykorzystania standardowe skróty klawiszowe dostępne w przeglądarce.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Rzońcakoordynator.dostepnosc@um.jaslo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 13 448 63 21. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Informacja!

W sobotę i niedzielę (26 i 27 sierpnia 2023) Generator Nauki GEN w Jaśle będzie czynny w godzinach:
od 10:00 do 18:00